ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio day Wetland day)
2. การฝึกอบรมและทัศนศึกษาแปลงอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ
3. จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทยเพื่อกำหนดท่าที/ความเห็นของประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
4. จัดทำแนวทางในการนำมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ
5. แผนการจัดการพื้นที่แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย (14 แห่ง)
6. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site ของประเทศไทย) ตามมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12
7. เสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศเป็นแรมซาร์ไซต์
8. โครงการนำร่องเพื่อศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีด้านการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้
9. จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก)
10. การจัดทำข้อเสนอและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ของลุ่มน้ำภาคใต้
11. จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
12. จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
13. จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลาย ทางชีวภาพ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก)
14. จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลาย ทางชีวภาพ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก)
15. จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพและวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
16. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำทะเบียนรายการชื่อสิ่งมีชีวิต กลุ่มปลาน้ำจืดและกลุ่มเอคไคโน เดิร์ม เอกสารเครื่องมือกลไกการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธี สารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และเอกสารการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพใน ระบบนิเวศป่าไม้
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
18. เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิ ลักษณวรรณา ภูเขาและน้ำตก ผ่าน ครม. แล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
19. เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ อยู่ระหว่างนำเสนอ กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอ ครม. เพื่อทราบ ในขั้นตอนต่อไป
20. ผนวกเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
21. ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
22. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำทะเบียนรายการชื่อสิ่งมีชีวิต กลุ่มปลาน้ำจืดและกลุ่มเอคไคโน เดิร์ม เอกสารเครื่องมือกลไกการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธี สารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และเอกสารการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพใน ระบบนิเวศป่าไม้
23. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทย จากผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่า ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
24. พัฒนาการคำนวณตัวชี้วัดทั้งค่าการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF) และค่าการบริโภควัตถุดิบพื้นฐานในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC)
25. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “สังคมไทยไร้ฟันผุ” พ.ศ. 2560 - 2569 เพื่อลดการใช้สารปรอทจากอะมัลกัมอุดฟันตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
26. โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโร-ฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 1 (HCFC Phase out management plan: Stage I) มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561
27. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)
28. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan Project: Risk - NAP Project) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
29. การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
30. โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ (Subnational Implementation
31. โครงการ Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC (จัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๓ และรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี
32. การพัฒนาคู่มือครูตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
33. โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
34. การจัดอบรมให้ความรู้ด้าน EIA และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ ทสม. และ อปท.
35. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยื่นลงทะเบียนรายงาน EIA EHIA IEE Monitor
36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
37. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
38. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
39. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
40. โครงการ Integration of Natural Capital Accounting in public and private sector policy and decision-making for sustainable landscapes
41. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบบำบัดของเสียรวม
42. ขับเคลื่อนการปฏิรูป SEA
43. การดำเนินการปฏิรูป EIA/EHIA ให้มีประสิทธิภาพ
44. การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...
45. การสนับสนุนเงินกู้สำหรับภาคเอกชนเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
46. การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง
47. โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
48. " ภายหลังจาก พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้บังคับ ผังเมืองรวมทุกฉบับที่ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้จัดทำผังเพิ่มเติมอีก ๒ ประเภท ได้แก่ แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค นอกเหนือจากแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ที่ได้จัดทำมาโดยตลอด โดยแผนผังทั้ง ๒ ฉบับ จะมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง และมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) แผนผังแสดงที่โล่ง ระบุสาระเกี่ยวกับการกำหนดแนวเขต ที่ดิน ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นการรักษาที่โล่งสำหรับการนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมถนนและริมแม่น้ำ ลําคลอง เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวของเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยระบุข้อเสนอแนะโครงการด้านการประปา ไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการขยะและน้ำเสียในเขตผังเมืองรวม"
49. แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ต้นยางนาบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท สายเดิม)
50. โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)
51. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
52. โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก
53. การดำเนินงานของ “ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด”
54. จัดทำเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งอันควรอนุรักษ์รายประเภท
55. นำเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ไปติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
56. การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
57. "การกำหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพื้นที่เมืองเก่า"
58. "สผ. ได้ดำเนินโครงการติดตามแหล่ง มรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา"
59. การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)
60. จัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙)
61. ติดตามการดำเนินการอนุญาตให้มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ ที่มีการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
62. ๑. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
63. โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (ปี 62)
64. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
65. ครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย
66. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Support to the Development and Implementation of the Thai Climate Change Policy :Climate Policy) สผ. ร่วมกับ GIZดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ใน ๑๗ จังหวัด ๓๒เทศบาลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
67. โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก 5 ภาคส่วน ปี พ.ศ. 2543 – 2558 เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS) /ปี 2562
68. โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (The National Adaptation Plan (NAP) for Thailand)ภายใต้โครงการมีการจัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ในประเทศดำเนินงานในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
69. โครงการ “สนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan : Risk-NAP) ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ ๒. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
70. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (ปี ๖๑)
71. แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต
72. โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ภายใต้โครงการฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่เปราะบาง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
73. โครงการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
74. โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
75. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า(เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง)
76. ครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า (เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส)
77. โครงการ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2579)
78. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน
79. โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชน ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
80. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒)
81. จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
82. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
83. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
84. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ และการอำนวยการกำกับ ติดตาม และเข้าร่วมการฝึก
85. การฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี
86. การฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ และการประเมินผลการฝึกซ้อม ในปี ๒๕๖๒
87. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
88. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
89. โครงการการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. ๒๕๙๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
90. แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ รายสาขา
91. (ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
92. การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2560
93. จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
94. World wetland Day 2017 We care Don Hoi Lord legacy from the past to the present and transcend to the future”: Don Hoi Lod โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
95. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่ โคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
96. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เป็นประจำทุกปี (ปีงบประมาณ 2560-2562)
97. การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการนำมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ
98. การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 53
99. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ ผลการประชุมสมัชชาภาคี อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย ทางชีวภาพ สมัยที่ 13
100. การประชุมเตรียมการสำหรับเข้าร่วมการประชุม คณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 และการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ ว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8
101. การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 และการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8
102. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
103. การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชีย สำหรับ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13
104. การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 54
105. การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 และการประชุมคณะ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
106. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13
107. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
108. การประชุมความร่วมมือเครือข่ายนกอพยพ ในเส้นทางบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 10
109. การประชุม ASEAN Multi-Sectoral Workshop on Mainstreaming Biodiversity for Food and Agriculture
110. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
111. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth Biodiversity Programme (AYBP), Youth Biodiversity Leader Cohort Workshop
112. การประชุมเวทีวิทยาศาสตร์นโยบายระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ จากระบบนิเวศ ครั้งที่ 7
113. การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 29
114. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 21
115. การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 5
116. การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร เพื่อดำเนินโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 โครงการ
117. การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....
118. กำหนดประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ไว้ใน กรอบทิศทางสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564" เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนได้
119. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
120. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้ พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ ของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
121. โครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes
122. กิจกรรมการศึกษาและจัดทำแนวทางการปรับปรุง แก้ไข การบริหารจัดการ การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศ เพื่อรองรับ การดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
123. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
124. การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
125. การทบทวนและจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
126. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
127. โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่สีเขียว เพื่อเศรษฐกิจ ชุมชน ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
128. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอกฯ แผนงานที่ 3 ระยะนำแผนไปปฏิบัติ (implementation phase) 3.2 แผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ-สำรวจความหลากหลายชนิด ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ สัตว์ท้องถิ่นและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก ตาลอก
129. โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยหนึ่งเดียวในโลก ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา ดำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม แผนงานที่ 4 การขยายพันธุ์และฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ของพลับพลึงธาร
130. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 Promoting knowledge of rights and duties according to the law for conservation and protection wetland: Don Hoi Lot โดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
131. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2561)
132. การเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2562)
133. การจัดทำร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ.2560-2579
134. การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่องของลุ่มน้ำภาคใต้
135. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ กลไกที่เหมาะสมกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพิธีสานคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
136. ผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
137. ผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
138. สำรวจทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์ความตระหนักในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
139. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและถิ่นอาศัยในระดับท้องถิ่น โดยจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พ.ศ. 2559-2563
140. การขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
141. เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด
142. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๑)
143. แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
144. โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
145. ศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ
146. การติดตามเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
147. การจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศ